fbpx

Tilbagebetaling

Når der udføres en regnvandsløsning med nedsivning på egen grund, er det muligt at få tilbagebetalt 40% af det oprindelige tilslutningsbidrag, hvis du er beliggende i et fælleskloakeret område.
I et fælleskloakeret system løber spildevand og regnvand på samme ledning, dette giver unødigt store belastninger på kloaksystemet, der derfor løber over til hav- og vandmiljøer, altså spildevand i badevand og å-løb.

Tilslutningsbidrag er et beløb der er blevet betalt da huset blev koblet på kloakering. Af dette beløb kan der tilbagebetales 40% hvis regnvandet tilbageholdes på egen grund.  I 2021 udgør dette beløb op til 25.875 kr. For at søge om at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag skal min. 50 % af grundens befæstede arealer afkobles det offentlige kloaksystem.
Tilbagebetalingen af tilslutningsafgiften, sker procentvis så hvis der afkobles 50 % er det muligt at få 12.938 kr. tilbage, hvis der afkobles 100 % er tallet 25.875 kr.

Det præcise beløb der kan tilbagebetales for den enkelte ejendom afhænger altså af løsningen og hvor mange boligenheder, eller størrelse grunden har. Regn.nu giver gerne en gratis og uforpligtigende vurdering af jeres ejendom, samt hvor meget det vil kunne lade sig gøre at opnå i tilbagebetaling. Kontakt os her.

For Vandcenter Syd gælder følgende beløb i 2021.
– Tilslutningsbidrag:      64.688 kr.
– Regnvands andel:       25.875 kr.

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag - (Uddrag fra Administrationsgrundlag for LAR)

Tilbage betaling for parcelhusejendomme
En parcelhusejendom med en én-families bolig defineres som 1 boligenhed. For parcelhusejendomme tilbagebetales 40% af tilslutningsbidraget pr. boligenhed. Det beløb, der kan tilbagebetales, er uafhængigt af, hvad der i sin tid måtte være betalt i tilslutningsbidrag, eller om en ejendom har ét eller flere spildevandsstik.

Det tilbagebetalte tilslutningsbidrag tilfalder ejeren.

Tilbage betaling for boligejendomme
For boligejendomme tilbagebetales 40% af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Dette princip er i overensstemmelse med, hvordan tilslutningsbidraget i sin tid er beregnet. Det beløb, der kan tilbagebetales, er uafhængigt af, hvad der i sin tid måtte være betalt i tilslutningsbidrag.

For mindre boligejendomme kan tilbagebetalingen alternativt udregnes ud fra antallet af boligenheder, således at der for hver boligenhed kan tilbagebetales 40% af tilslutningsbidraget – dog tilbagebetales maksimalt for 3 boligenheder pr. ejendom. Ejer af en mindre ejendom kan selv afgøre, om tilbagebetalingen skal baseres på grundareal eller på antal boligenheder. En boligenhed defineres her som en ejerlejlighed, en andelslejlighed eller en bolig i en etageejendom (lejelejlighed).

For udlejningsejendomme tilfalder det tilbagebetalte tilslutningsbidrag ejeren. For ejerboligforeninger (med ejerforening) tilfalder det tilbagebetalte tilslutningsbidrag ejerforeningen. For ejendomme, der er opdelt i ideelle anparter (typisk en villa delt mellem to familier, hvor der ikke er krav om ejerforening), fordeles det tilbagebetalte tilslutningsbidrag ligeligt mellem anpartshaverne. Begge anpartshavere skal ansøge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Tilbage betaling for erhvervsejendomme
For erhvervsejendomme tilbagebetales maksimalt svarende 40% af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Dette princip er i overensstemmelse med, hvordan tilslutningsbidraget i sin tid er beregnet. For erhvervsejendomme tilfalder det tilbagebetalte tilslutningsbidrag ejeren.

Der kan være særlige forhold, som gør sig gældende for erhvervsejendomme i forhold til spildevandsplanens krav til befæstelsesgrad, krav om tilbageholdelse af regnvand uden tilbagebetaling (ved øget befæstelsesgrad) samt hvilken andel af tilbageholdt regn, der kan søges tilbagebetaling for.

For eksempel kan en erhvervsejendom have fået tilladelse af kommunen til at udvide sin befæstelsesgrad ud over spildevandsplanens krav mod at tilbageholde/forsinke regnvand på egen grund. Denne andel kan der ikke søges tilbagebetaling for. Det er kun den del af regnvandet, som ligger inden for spildevandsplanens krav til befæstelsesgrad, der kan søges tilbagebetaling for. VandCenter Syd bestemmer ud fra en vurdering og beregning, hvor stor en tilbagebetaling, den enkelte erhvervsejendomsejer kan opnå i disse tilfælde.

Læs mere om mulighederne på Vandcenter Syds hjemmeside her.