fbpx

Grønt fokus

Fokus på omstilling:

Den grønne omstilling har med rette sit indtog i Danmark, som vil være førende i verden når det kommer til grøn energi og bæredygtig tankegang.  Dette gælder både i befolkningen og hos virksomhederne. 

Fællesskab er vejen frem for Regn.nu, da vi kun ved fælles hjælp med en kollektiv løsning kan mindske de fremtidige regnvandsproblemer og samtidig være med til at sikre vores grundvand. 

Regn.nu vil være med til at, forbedre og effektivisere de tiltag der allerede i dag findes i forbindelse med regnvand. 

Kommunerne landet over, er i gang med at inkorporere regnvandsløsninger i deres anlægs og reetablerings projekter. 

Her tænkes regnvand ind som en naturlig ressource og kan ofte ledes i regnvandsbassiner, der er med til at skabe grønne rekreative rum i nye og eksisterende områder i byen.

 

fokus

Nedenstående er et uddrag fra Odense Kommunes hjemmeside

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

I en dansk kontekst handler verdensmål 13 om at være forberedt på fremtidens klima, som bl.a. vil byde på mere varme, voldsommere regn og storme.

 Klimaforandringer respekterer ingen grænser, hvilket sætter krav til lokalt samarbejde om klimaproblematikker på tværs af samfundets private og offentlige aktører. 

Der kan fx arbejdes med klimatilpasning gennem lokal afledning af regnvand (LAR). Konkret ved nedsivning (faskiner, regnbede, græsplæner, grøfter m.m.), fordampning (grønne tage), lokal anvendelse (fx havevanding, toiletskyl, tøjvask m.m.) samt forsinkelse (fx i bassiner).

Der er ligeledes andre af FN verdensmål der kan opfyldes ved at tænke i regnvandsløsninger både lokalt og i det offentlige rum.

Delmål 12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Kan relateres til genbrug af regnvand, hvor regnvandet opsamles og herefter genbruges til fx havevanding. Endnu bedre ville det være at etablere et system hvor regnvandet bruges til fx toiletskyl og tøjvask. Herved vil familien og miljøet spare på ikke, at skulle bruge drikkevand, på fx netop toiletskyl.

Delmål 14.1: Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer

Ved at håndtere dit regnvand lokalt, er du med til at nedsætte mængden at regnvand i kloaksystemet. Herved mindskes risikoen for at der sker overløb fra kloakken til dit lokale vandløb eller hav. Som det var tilfældet i Øresund i 2020 – se her 

Hos Regn.nu mener vi det er vigtigt at have fokus på grønne og bæredygtige løsninger når der tænkes nyt i huset. Dette kunne både være energi rigtige vinduer, efterisolering, eller en ny måde at håndtere dit regnvand på. Sidst nævnte har vi sat os for at gøre noget ved. 

Der falder op imod 840 millioner kubikmeter regnvand på de danske hustage hvert år. Det meste af dette regnvand ledes direkte i kloakken og sender kloaksystemet på overarbejde.

Når husejere, begynder at bruge regnvandet intelligent, anlægger klimavenlige indkørsler, bygger faskiner eller får grønne tage på carporten, så kan samfundet spare millioner på kloakrenovering. 

Mange kommuner har et ønske om at fremme afkoblingen af regnvand fra kloakken i boligområder, hvor kloak kapaciteten er for lille.  Dette er blandt andet gældende i Odense, hvor projektet klimaklar Skibhus er stablet på benene i 2016. Vi hos Regn.nu vil gerne bakke op om sådanne grønne tankegange, og arbejder derfor for at fremme regnvandsløsninger hos private rundt om i landet. 

Alle tiltag store som små, er med til at forbedre klimaet. Opsamling af regnvand, også selvom dette foregår i små tønder. Er med til at spare på det vandforbrug der ellers ville have været i forbindelse med havevandinger og lign. 

Når der fx anlægges regnvandsbede, kan det nye planteliv være med til at øge livsbetingelserne for smådyr og insekter i området. Dette vil så også gavne fuglelivet. Et regnbed der er skiftende tørt og vådt, vil være med til at øge biodiversiteten i haven hos den enkelte husejer. Så samtidig med, med at du som husejer aflaster din kloak, skaber du nye levesteder for dyr og planter i din have. 

Det vil sige at du er med til at hjælpe naturen både lokalt i egen have, og ud over dit eget lokalområde, også ude ved renseanlægget. For da renseanlægget modtager mindre regnvand, er der mindre sandsynlighed for overløb til jeres vandløb. Herved er du med til at mindske forureningen af vandmiljøet i nærheden af jeres rensningsanlæg. 

Regn.nu arbejder målrettet for at synliggøre, at fremtidens regnvandshåndtering også skal løses lokalt. Det er vigtigt at grundejere støtter op, om at aflaste både kloaksystemet og miljøet. Der er mange muligheder for lokal afledning af regnvand (LAR) se nogle af mulighederne her